Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Opdrachtnemer: Stapeltaart, hierna genoemd Stapeltaart, gevestigd te Groot Heiligland 81, 2011 EP Haarlem, Nederland, e-mailadres info@stapeltaart.com.

Bereikbaarheid: iedere werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf (hierna “Consument”) of de rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de Opdrachtnemer.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Opdrachtnemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Dag: werkdag;

Duur transactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Opdrachtnemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. 

3 De overeenkomst

3.1. Aanvaarding

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.2. Bevestiging

Indien de Opdrachtgever de opdracht langs elektronische weg heeft gestuurd, bevestigt Opdrachtnemer langs elektronische weg de aanvaarding van de opdracht.

3.3. Techniek

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Opdrachtnemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Opdrachtnemer voor een veilige web-omgeving. Indien de Opdrachtgever elektronisch betaald, zal de Opdrachtnemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

3.4. Ontbinding

Opdrachtnemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Opdrachtnemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan (i.e. de betaling is niet of niet tijdig ontvangen), is Opdrachtnemer gerechtigd om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4. Bestellingen

4.1. Besteltijden

De Opdrachtgever kan bestellingen 24 uur per dag en 7 dagen per week plaatsen op www.stapeltaart.com

4.2. Grote bestellingen

Bij aantallen groter dan 5 stuks dient de Opdrachtgever het door Stapeltaart toegezonden digitaal Microsoft Excel-bestand bij Stapeltaart aan te leveren. In dit bestand kunnen meerdere afleveradressen en formaten worden aangeleverd. Per afleveradres zal Stapeltaart bezorgkosten factureren.

4.3. Brief/kaart bij producten

De Opdrachtgever kan een tekst voor het standaard kaartje van Stapeltaart aanleveren. Dit kaartje wordt tezamen met de producten bezorgd. De tekst voor op dit kaartje dient door de Opdrachtgever bij de bestelling te worden gevoegd. Per afleveradres wordt er één kaartje afgegeven, tenzij anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

De Opdrachtgever kan een persoonlijke brief of kaart bij Stapeltaart aanleveren. Deze wordt tezamen met de producten bezorgd. De brief dient door de Opdrachtgever, voorafgaand aan de aflevering bij Stapeltaart, te worden aangeleverd op volgorde van postcode. Eventuele fouten, gemaakt door verkeerde aanlevering van teksten en/of adressen door Opdrachtgever, zijn voor risico van de Opdrachtgever.

5. Levertijd en Bezorging

5.1. Levertijd

Voor alle producten van Stapeltaart geldt een levertijd van één werkdag vanaf het moment van bestelling, mits de bestelling voor 15 uur is geplaatst. Bestellingen geplaatst na 15 uur worden na 2 werkdagen afgeleverd.

5.2 Bezorging

Standaard bezorgingen vinden plaats van maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 uur en 14.00 uur. Er wordt niet bezorgd op zon- en feestdagen.

Stapeltaart behoudt zich het recht voor om af te wijken van bovengenoemde levertijden. Indien Opdrachtgever een verzoek aan Opdrachtnemer richt om het bestelde op een bepaald tijdstip af te leveren, zal Opdrachtnemer dit tijdstip als een richttijd beschouwen. Opdrachtnemer is niet gehouden om op het voorkeurstijdstip te leveren.

Bij uitloop door vertraging en/of calamiteiten zal Stapeltaart contact met u opnemen.

5.3. Aflevering

Producten worden bij bedrijven afgeleverd aan de receptie en bij consumenten aan de voordeur. Stapeltaart is niet verantwoordelijk voor de interne aflevering. Mochten producten niet op het afleveradres bezorgd kunnen worden in verband met afwezigheid van ontvanger of sluiting van het bedrijf, dan is dit voor risico van de Opdrachtgever. Opdrachtnemer tracht de producten op een nabijgelegen adres te bezorgen en hier een bericht over achter te laten. Indien het niet mogelijk is om producten op een nabijgelegen adres te bezorgen, dan worden producten weer meegenomen en wordt er een afhaalbericht in de brievenbus gedaan. Taarten en bederfelijke producten worden hierna 24 uur bewaard. De bewaringsverplichting van Stapeltaart geldt niet voor de zaterdag. Nabezorging vindt alleen plaats in overleg met de Opdrachtgever en de kosten die hieraan zijn verbonden zullen in rekening worden gebracht aan Opdrachtgever.

5.4. Spoedbezorging

Voor spoedbezorgingen dient de Opdrachtgever contact op te nemen met Stapeltaart.

5.5. Bezorging via PostNL of koeriersdienst

Toppers & decoratie worden verzonden via PostNL en worden in het algemeen binnen 1 werkdag afgeleverd. Het kan voorkomen dat dit langer duurt. In dat geval kan Stapeltaart niet aansprakelijk worden gesteld. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berusten vanaf het moment van verzending bij de Opdrachtgever.

5.6. Ontvangstbevestiging

Bij het afleveren van taarten en versproducten wordt wel door de bezorger de naam van de ontvanger genoteerd. Toppers & decoratie worden via de PostNL verzonden en hier hoeft niet voor te worden getekend.

5.7. Overmacht

5.7.1 Tijdelijke overmacht

In geval van tijdelijke overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de termijnen waarbinnen de overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan zes weken duurt, kan de Opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-)verplichtingen van de Opdrachtgever ter zake van het reeds door Opdrachtnemer uitgevoerde deel van de overeenkomst.

5.7.2 Blijvende overmacht

In geval van blijvende overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst met Opdrachtgever buitengerechtelijk door middel van een schriftelijke verklaring zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Opdrachtnemer is ter zake jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door de Opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.

6. Betaling

6.1. Facturatie

Voor zakelijke Opdrachtgevers wordt de factuur binnen 14 dagen voor levering van de bestelling verstuurd door Stapeltaart. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dienen betalingen binnen 14 dagen (voor levering) voldaan te worden.

6.2. Particulieren

Particuliere Opdrachtgevers dienen bij de bestelling te betalen via iDEAL of met een creditcard. De consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen betaling heeft plaatsgevonden. Een particuliere Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Opdrachtnemer te melden.

6.3. Korting

Aangeboden kortingen zijn alleen van toepassing mits de factuur binnen de gestelde termijn van14 dagen voor levering wordt voldaan.

6.4. Incassokosten

Indien Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige of volledige) nakoming van zijn (betalings)verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van een voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever, onverminderd de aan Opdrachtnemer overige toekomende rechten zoals die op schadevergoeding en nakoming. In ieder geval is Opdrachtgever in geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd, welke op basis van het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten afhankelijk van de hoogte van de vordering staffelgewijs respectievelijk worden gesteld op maximaal 15% over de eerste € 2.500,- van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,-, 10% over de volgende € 2.500,-, 5% over de volgende € 5.000,-, 1% over de volgende € 190.000,- en 0,5% over het meerdere met een maximum van € 6.775,-. Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding door Opdrachtgever in aanmerking. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtnemer is over de verschuldigde incassokosten tevens rente verschuldigd.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Algemeen

Stapeltaart is nooit aansprakelijk voor indirecte schade van de consument of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik of de consumptie van de producten. Onverminderd wat elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Stapeltaart ten opzichte van de consument, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het aankoopbedrag van het betreffende product.

7.2. Adressering/data

Als plaats van levering geldt het adres dat door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer kenbaar is gemaakt. Stapeltaart kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanleveren van foutieve adressen en/of afleverdata door Opdrachtgever.

7.3. Logo/tekst toppers

Stapeltaart kan niet aansprakelijk worden gesteld voor druk,- en/of zetfouten van logo en/of tekst.

7.4. Afleverdatum

Stapeltaart kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in aflevering door toedoen van derde partijen zoals PostNL of koeriersdienst.

8. Annulering

8.1. Door Opdrachtgever

Om een bestelling te annuleren dient de Opdrachtgever contact op te nemen met Stapeltaart. Dit kan telefonisch of via e-mail. Stapeltaart kan niet garanderen dat de bestelling geannuleerd kan worden. Eventuele kosten worden bij annulering in rekening gebracht aan de Opdrachtgever. 

9. Wijzigingen

Om een wijziging door te geven dient de Opdrachtgever contact op te nemen met Stapeltaart. Dit kan telefonisch of via e-mail. Wijzigingen via fax worden niet in behandeling genomen. Stapeltaart kan niet garanderen dat de bestelling gewijzigd kan worden. Eventuele kosten bij wijziging worden in rekening gebracht aan de Opdrachtgever. 

10. Klachten

Op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur kunt u voor klachten en vragen terecht bij Stapeltaart. Dit kan telefonisch of via e-mail. Besteller dient de klacht binnen bekwame tijd na constatering van het gebrek of de gebreken te melden waarbij de klacht volledig en duidelijk wordt ingediend bij Opdrachtnemer. In het geval van een klacht wordt het geleverde product te allen tijde door ons opgehaald om de klacht te beoordelen. Wanneer het door toedoen van de Opdrachtgever niet mogelijk is het product op te halen, kunnen wij de klacht niet in behandeling nemen. 

11. Privacy

Gegevens van de Opdrachtgever zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens kunnen gegevens van een persoon alleen worden verstrekt met toestemming van de persoon in kwestie.

12. Uitstraling

12.1. Product

De uitstraling/kleur van onze producten kan afwijken van de producten getoond op www.stapeltaart.com

12.2. Verpakking

Onze verpakkingen zijn altijd voorzien van een Stapeltaart logo. Getoonde verpakkingen kunnen afwijken. Indien de bestelde producten verpakt moeten worden in verpakkingen zonder dit logo, dient u dit voor aanvang van uw order via email aan te geven. 

13. Gewichten

De gewichten bij onze producten zijn indicatief en kunnen met een marge van 10% afwijken. 

 14. Prijzen

Alle prijzen vermeld op de website www.stapeltaart.com zijn inclusief 9% btw op stapeltaarten, 21% op decoratie en exclusief bezorgkosten. Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

15. Herroepingsrecht bij levering van producten

15.1. Herroepen

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. (dit geldt alleen voor taart toebehoren en niet voor de stapeltaart)

15.2. Retourneren

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de Opdrachtnemer retourneren, conform de door de Opdrachtnemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. (dit geldt alleen voor taart toebehoren en niet voor de stapeltaart, deze kan niet worden geretourneerd)

16. Uitsluiting herroepingsrecht

Taarten en soortgelijke verse producten die u van Stapeltaart koopt worden op maat, volgens wederzijds overleg, specifiek voor u gemaakt. Bovendien zijn deze producten bederfelijk met een zeer korte houdbaarheidsdatum. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is na succesvolle betaling definitief.

17. Toepasselijk recht en forumkeuze

17.1. Recht

Op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, daaronder begrepen aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

17.2. Plaats

Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de vestiging van Opdrachtnemer gelegen is en van waaruit de werkzaamheden zijn verricht, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.